با توجه به نیاز افراد به ترجمه در هر مرحله علمی و یا زندگی خود لذا سایت ترجمه سریع به منظور حمایت و ارائه خدمات سریع و باکیفیت به مخاطبین خود راه اندازی شده و استخدام مترجمین خبره و بامهارت نیز انجام گرفته است. انجام امور سئو این وب سایت بر عهده تیم سئوشو بوده که در اولین مرحله بهینه سازی سایت متخصصین ما موفق شدند وب سایت مربوطه را با کلمه ترجمه سریع (که از کلمات پر جستجو توسط دانشجویان می باشد) در رتبه یک گوگل و با کلمه ترجمه دانشجویی در رتبه هفتم و با کلمه انواع ترجمه در رتبه پنجم قرار دهند. ما در برنامه کاری خود در نظر داریم که با بهینه سازی های بیشتر و بهتر رتبه سایت ترجمه سریع را ارتقا دهیم.